FAQ - Аллегра Круизы : Аллегра Круизы

FAQ

Allegra Cruises

Главная / Круизы

  • mrs
    U svom poslovanju, Organizator je dužan da postupa u skladu sa pažnjom dobrog privrednika. Obaveze Organizatora su: Da sa Putnikom zaključi Ugovor, da Putniku uruči Program i ove Opšte uslove, da ga informiše o ponudi mogućih vidova putnog osiguranja - (u daljem tesktu: paket putnog osiguranja); da isplati srazmernu realnu razliku između ugovorene cene i cene putovanja snižene srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga (u daljem tekstu: sniženje cene) povodom blagovremenog i osnovanog prigovora putnika u skladu sa zakonom i ovim Opštim uslovima, osim ako su propusti u izvršenju Programa nastali: krivicom putnika ili se pripisuju trećem licu koje nije bilo ugovoreni neposredni pružalac usluga u realizaciji.
  • royal caribeen
    U svom poslovanju, Organizator je dužan da postupa u skladu sa pažnjom dobrog privrednika. Obaveze Organizatora su: Da sa Putnikom zaključi Ugovor, da Putniku uruči Program i ove Opšte uslove, da ga informiše o ponudi mogućih vidova putnog osiguranja - (u daljem tesktu: paket putnog osiguranja); da isplati srazmernu realnu razliku između ugovorene cene i cene putovanja snižene srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga (u daljem tekstu: sniženje cene) povodom blagovremenog i osnovanog prigovora putnika u skladu sa zakonom i ovim Opštim uslovima, osim ako su propusti u izvršenju Programa nastali: krivicom putnika ili se pripisuju trećem licu koje nije bilo ugovoreni neposredni pružalac usluga u realizaciji.
  • bfd bfdb fd
    dgn fhdnm hfgtm